Povrat

Kupac ima pravo, bez navođenja razloga, jednostrano raskinuti Ugovor o kupoprodaji proizvoda i to u zakonskom roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Kupcu proizvod predan u posjed. Ako je jednom narudžbom Kupac naručio više proizvoda od više različitih Prodavatelja, koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno u više pošiljki, rok za raskid ugovora počinje teći od dana kada je kupcu predan u posjed zadnji proizvod ili zadnja pošiljka.

VAŽNO! Vraćeni proizvodi moraju biti u skladu s crobuy.hr-ovim ovim pravilima o povratu proizvoda. Svaki proizvod mora biti vraćen nenošen, neoštećen i neiskorišten, sa svim oznakama, dodacima, pripadajućim dijelovima i dokumentacijom te originalnim pakiranjem. Bilo kakvi povrati koji ne odgovaraju navedenim uvjetima neće se moći prihvatiti.

U slučaju raskida ugovora, svaka strana je dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora.

Nakon što Prodavatelj primi i prihvati povrat, Kupcu će se povrat novčanih sredstava izvršiti će na način na koji je izvršio uplatu osim u slučaju načina plaćanja pouzećem, gdje će se sredstva vratiti na bankovni račun Kupca. Kupac je proizvod/e dužan vratiti Prodavatelju o svom trošku na navedenu adresu Prodavatelja u dogovoru s crobuy.hr.

Kupac je dužan dokazati da je svoje pravo na jednostrani raskid ugovora ostvario sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora tj. povrat proizvoda u slučajevima propisanim Zakonom o zaštiti potrošača, ako je primjerice:

  • ugovor o uslugama Prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca, te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena;
  • predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora;
  • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena Kupca;
  • predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe;
  • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave;
  • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima;
  • Kupac posebno zahtijeva posjet Prodavatelja radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je Kupac izrijekom zahtijevao, Prodavatelj pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, Prodavatelj ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom;
  • ugovor sklopljen na javnoj dražbi;